Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

3979 19db 500
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap
4046 1caf
Co znaczą dwadzieścia cztery godziny, kiedy nie udało się całe życie?
— Éric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Powinnaś być całowana i to często - i to przez kogoś, kto się na tym zna.
— Clark Gable - Przeminęło z wiatrem
Jes­tem jeszcze trochę za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz
— Janusz L. Wiśniewski "S@motność w Sieci"
7638 464d
Reposted fromambermoon ambermoon viamoai moai
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viadeeper deeper
Kochanki zdarzają się ostatnio mężczyznom o wiele częściej niż mandaty za złe parkowanie.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viairmelin irmelin
2519 edb2 500
Reposted fromprzester przester viairmelin irmelin
7449 2d83
Reposted fromnazarena nazarena viairmelin irmelin
5928 7367 500

weallheartonedirection:

I’ve been watching this for a good 5 min

Reposted fromerikawithak erikawithak viahonigwurm honigwurm
9217 6720 500
Reposted fromtichga tichga viahonigwurm honigwurm
3885 8661 500
Reposted fromLane Lane viahonigwurm honigwurm
2366 77e0 500
Reposted fromkelu kelu viahonigwurm honigwurm
6718 fed2
don't owe you shit
Reposted fromgingerglue gingerglue viahonigwurm honigwurm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl