Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

7440 9c14
Reposted fromeyelyn eyelyn viadrozdzi drozdzi
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viafakingkrejzi fakingkrejzi
9131 c18e 500
Reposted fromkaiee kaiee viajanealicejones janealicejones
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viaphilomath philomath
3387 ce86 500
Reposted fromMiziou Miziou viaphilomath philomath
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viaphilomath philomath
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix viaphilomath philomath
5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaccka maccka
3488 2e8c 500
9215 a79d
Reposted fromsunlight sunlight viamaccka maccka

August 07 2017

0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viamayamar mayamar
7933 c2ae 500
Reposted fromhagis hagis viamayamar mayamar
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
2121 832a 500
Reposted fromdreptak dreptak viaYggry Yggry
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl