Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

2993 75e1 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viablubra blubra
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viablubra blubra
3848 61f4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viablubra blubra
4441 44ed 500
Reposted fromtfu tfu vialadies-warriors ladies-warriors
2049 3d35 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaajri ajri
9248 31b8 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
9298 29b7 500
Reposted fromtfu tfu viaMigotliwa Migotliwa
9456 5d25 500
Reposted frommesoute mesoute viaNoemiJustine NoemiJustine
6504 a046 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
4294 1bf0
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viairmelin irmelin

February 03 2018

Reposted fromjohn-d john-d viatransfuzja- transfuzja-
1289 f884

lepus-arcticus:

I have literally never felt more called out in my entire life

Reposted fromBlackTarzy BlackTarzy viaankin ankin
1902 e67c
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viaankin ankin
9379 f13c 500
Reposted fromdatfeel datfeel viairmelin irmelin
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaalliwantisyou alliwantisyou
9270 8726 500

mogifire:

why not both?

Reposted fromelsodex elsodex viaalliwantisyou alliwantisyou
7932 8861
5935 f1e5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl