Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viamacielsonator macielsonator
2172 3803
Reposted fromoblivious oblivious viamoai moai

July 01 2018

0368 eec6 500
Reposted fromseaweed seaweed viafreeway freeway
3878 754a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafreeway freeway
8249 7e49
Reposted fromkatsiu katsiu viaEdgi Edgi
9388 21cf 500
Loled
Reposted frompanpancerny panpancerny viafreeway freeway
2686 6242 500
Reposted fromyveee yveee viafreeway freeway
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viafreeway freeway
Reposted fromweightless weightless viafreeway freeway
4267 c8bd 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viafreeway freeway
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viamayamar mayamar
Ona jest niezniszczalna. Wrzucisz taką do wulkanu, to ci pamiątki przyniesie.
— Demon Luster
Reposted frommessinhead messinhead viarudosci rudosci
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viacornis cornis
0030 e33d
Reposted fromoutoflove outoflove viablubra blubra
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablubra blubra
0512 ce5c 500
Reposted fromyanek yanek viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl