Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viaEdgi Edgi
2484 b0cc
Reposted fromfungi fungi viaEdgi Edgi
1420 1703 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
1250 d2e5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
1440 8508 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalliwantisyou alliwantisyou
2920 5d7f 500
Reposted fromkelu kelu viaalliwantisyou alliwantisyou
5833 138e 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viamayamar mayamar
8346 ab73 500
Reposted fromflesz flesz viafeedingthesoul feedingthesoul
Proszę wybaczyć, że brak mi sił o ciebie walczyć.
— Czesław Mozil
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
3711 0416
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viachapstick chapstick
1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl