Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

2942 037f
Reposted fromtfu tfu viatoksyczny toksyczny

July 10 2017

5810 f188
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazupson zupson
5367 1145
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupson zupson
0414 f52f 500
Reposted fromkjuik kjuik viazupson zupson
0495 ccc0
Reposted fromnosmile nosmile viaalliwantisyou alliwantisyou
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Żulczyk, Radio Armageddon
8557 f8a5
Reposted fromstylte stylte viaalliwantisyou alliwantisyou
Czuję, że coś nas łączy. Czuję, że coś nas wspólnie wkurwia.
— ~ J. Żulczyk
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viaalliwantisyou alliwantisyou
8128 45a4
Reposted fromrisky risky viaalliwantisyou alliwantisyou
5367 8c2b
1121 46a1 500
6151 6122
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaalliwantisyou alliwantisyou
7788 dd56
Reposted fromsoSad soSad viaalliwantisyou alliwantisyou
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem"
— ...
Reposted fromSalute Salute viaalliwantisyou alliwantisyou
1849 e62e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaccka maccka
7729 777a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl